Inovativní postupy v přímé práci s dětským klientem

Evropský sociální fond

Registrační číslo: CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011514
Realizace: 1.1.2020 – 31.12.2021
Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu poskytovaných služeb pro ohrožené děti a jejich rodiče v ORP Písek a Milevsko.

Projekt reaguje na potřeby odborníků v regionu, kteří pracují s ohroženými dětmi a jejich rodiči. V zásadních tématech posiluje jejich znalosti a dovednosti potřebné pro zvýšení kvality případové práce. Na jejich potřebu vzájemné spolupráce reaguje projekt vytvořením mezioborové platformy. Ta umožní sjednocení praxe a poskytne prostor pro potřebnou koordinaci služeb v jednotlivých případech. Překoná gesční roztříštěnost systému a společně s koordinací služeb přispěje k zvýšení kapacity.

Prostor se v rámci projektu Inovativní postupy v přímé práci s dětským klientem zaměřuje na podporu zavádění specifických a inovativních technik využitelných v práci s dětským klientem v různých typech psychosociálních služeb v regionu.

Vychází přitom z dlouhodobé zkušenosti, že si pracovníci přináší dobrou inspiraci z různých druhů vzdělávání (výcviky, semináře, jednodenní kurzy, workshopy, konference) i z tzv. žité praxe (vlastní případy, případové konference, supervize, apod.). Málo se už ale daří zavést tuto inspiraci do běžné praxe, sdílet ji s kolegy a formalizovat ji do agendy organizace (doporučené postupy, metodiky, standardy kvality, apod.).

Inovativní postupy

Aktivity, které v rámci projektu budeme realizovat, řeší tři úskalí, na které při práci s dětským klientem narážíme. Jde o:

 • roztříštěnost přístupů způsobenou různými požadavky a pravidly resortů, v jejichž rámci je dětem a jejich rodinám poskytována pomoc;
 • o nekoordinovanost poskytované podpory;
 • a o neefektivní rutinu, která je sice pochopitelná, ale je žádoucí se jí bránit.

Společná setkání členů platformy mají vést k lepší spolupráci zapojených odborníků, ve které je naděje na odlehčení přetíženému systému. Při koordinované práci s dětmi se bude redukovat neefektivní putování mezi odborníky. Hmatatelnými výstupy setkání budou také metodické materiály jak pro přímou práci s dětmi a jejich rodinami, v nichž zúročíme rozdílné zkušenosti a kompetence členů platformy, ale i jejich specifické potřeby.

Cílová skupina

 • Děti, které jsou ohrožené nepříznivými okolnostmi s rizikem sociálního vyloučení nebo děti sociálně vyloučené
 • Poskytovatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování
 • Poskytovatelé sociálně právní ochrany dětí
 • Zástupci škol, kteří pracují s dětským klientem (školní psychologové, speciální pedagogové)
 • Další odborníci poskytující služby ohroženým dětem a jejich rodinám

Výstupy projektu

 • vytvoření mezioborové platformy
 • sestavení návodného kontaktovníku
 • tvorba a ověřování inovativních metodických materiálů, nástrojů a technik + jejich zavádění do praxe
 • sdílení informací s veřejností laickou i odbornou