Mezioborová spolupráce při zavádění Cochemské praxe v regionu Písek a Milevsko

Evropský sociální fond

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007626
Realizace: 1.1.2019 – 31.12.2020
Hlavním cílem projektu je zavedení nového přístupu Cochemské praxe pro řešení rodičovských rozvodových sporů.

Projekt je zaměřen na navázání spolupráce institucí při zavádění Cochemské praxe. Tato praxe je založena na mezioborové součinnosti profesí v opatrovnickém řízení. Jedná se o koordinovaný přístup při řešení rodičovských rozvodových sporů.
Do projektu se zapojil OSPOD v Písku a Milevsku, opatrovnický soud Okresního soudu v Písku, Arkáda a Prostor (neziskové organizace, které se zabývají práci s rodinou).
Výstupem projektu je vznik multidisciplinárního týmu odborníků a 2 metodické materiály.

Zavádění Cochemské praxe v regionu se soustředí na posílení vztahů mezi soudem, OSPDy, spolupracujícími advokáty a poradenskými zařízeními. Zabývá se také zaváděním této praxe opatrovnickými soudci u Okresního soudu v Písku.

Mezioborová spolupráce

Projekt rozvíjí mezioborovou spolupráci zaměřenou na zmírnění dopadu rozvodového konfliktu na dítě. Cílem úzké spolupráce, na které se podílí soud, oddělení sociálně-právní ochrany dětí a případně poradenské pracoviště, je vytvoření jednotného postupu při řešení sporů rodičů a přenesení větší části odpovědnosti na OBA rodiče.

Cílem spolupráce je podpoření rodičů v postupných krocích směřujících k dohodě

Na realizaci projektu se tudíž podílí sociální pracovních orgánů sociálně-právní ochrany dětí z Písku a Milevska, opatrovničtí soudci Okresního soudu v Písku a poradenští pracovníci.

Další významnou aktivitou projektu je společné vzdělávání pracovníků, kteří přicházejí do kontaktu s ohroženými dětmi. Od ledna 2019 mají pracovníci příležitost posílit své profesní dovednosti ve výcviku Narativní práce s dětským traumatem. Výcvik má 120 hodin a měl by být ukončen v září letošního roku.